Registrarme Recordar contraseña
  • n° ebook
  • 31692

Personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d´Acció Social i Ciutadania. Categoria B. Temari general - Ebook. VV.AA.

MAD (2011)
Puntuacion

Páginas: 506

Idioma: Español

Tamaño: 1947 Kbs

Formato: PDF con ADOBE DRM

Lectura:

Impresión/Copia: No / No

Disponible en ESPAÑA:

ISBN: 9788467631029

 

Quiero Unidad(es)
Aquest Manual conté el desenvolupament de la Part General del Temari per a les proves selectives d'accés a les places en règim de personal laboral fix (Categoria B) del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, segon la Resolució ASC/3020/2009, de 21 d'octubre (DOGC núm. 5496, de 2 de novembre de 2009). Conté els 16 temes de la Part General del Programa Oficial fixat per a les proves selectives d'accés a les següents categories: - Diplomat/ada en infermeria - Fisioterapeuta - Terapeuta ocupacional - Monitor/a de formació ocupacional - Logopeda - Psicomotricista
PART GENERAL Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional Tema 2. Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals Tema 3. L organització administrativa espanyola: l administració central, autonòmica i local. L Administració local: ens que l integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançacent de les comunitats autònomes Tema 4. L Estatut d Autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Drets, deures i principis rectors. Tipologia de les compètencies de la Generalitat de Catalunya Tema 5. El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions Tema 6. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l Audiovisual de Catalunya Tema 7. L organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l Administració de la Generalitat Tema 8. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorci i les fundacions Tema 9. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats públiques comunitàries Tema 10. L Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: conceptes i classes. L acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu i els actes presumptes. El ciutadà com a titular de drets davant l administració Tema 11. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, àmbit d aplicació, contingut, fases i terminis. El procediment administratiu derivat de l organització pròpia de la Generalitat de Catalunya Tema 12. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu Tema 13. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió Tema 14. La funció pública de l Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. Clases de personal, estructura i regulació general Tema 15. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya Tema 16. Drets i deures del personal al servei de l Administració de la Generalitat de Catalunya. Règim d incompatibilitats. Règim disciplinari. La prevenció de riscos laborals

También te puede interesar...

0 producto(s)
TOTAL: 0,00€
FAQ
Formas de pago

Tienda de ebooks - © 2014 Todos los derechos reservados

Los precios de todos nuestros ebooks llevan IVA INCLUIDO

Más Información